ČASY TRÉNINKŮ 2018/2019

MLADŠÍ SKUPINA
PO 15:15-16:15
cena: 1300 Kč/pololetí

STARŠÍ SKUPINA
PO 16:15-17:15
ČT 17:00-18:00
cena: 2500 Kč/pololetí

*tréninky odpadají shodně s výukou na ZŠ

Trenéři: 

Lucie Zelená, Václav Pechman 


NADCHÁZEJÍCÍ TURNAJE:


PŘIHLAŠTE SE DO SEZÓNY 2018/19 VYPLNĚNÍM FORMULÁŘE NÍŽE.
VÍCE INFORMACÍ K SEZÓNĚ OBDRŽÍTE E-MAILEM PO PŘIHLÁŠENÍ.

!) pouze pokud hráč má přidělené číslo, v opačném případě ponechte prázdné
bez lomítka
Jméno matky
Jméno matky
Jméno otce
Jméno otce
Souhlasím v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů se shromažďováním, evidencí, úschovou, zpracováním shora uvedených osobních údajů a poskytnutí foto a video dokumentace za účely vedení členské základny, naplňování cílů Flobo Praha, s tím souvisejícími činnostmi a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z cílů Flobo Praha minimálně na dobu 5 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou budu evidován. Vstupuji do Flobo Praha dobrovolně, beru na vědomí a zavazuji se dodržovat Etický kodex spolku. Jsem informován, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát členem Flobo Praha. *