NADCHÁZEJÍCÍ TURNAJE

PRO VĚKOVOU KATEGORIE 2007 a 2008

1. TRÉNINK:
21.9. 17:00-18:30
2.TRÉNINK:
25.9. 17:00-18:30

TRÉNINKY OD 2.10.2017:
PO 17:15-18:15
ČT 18:00-19:00
cena: 2700 Kč/pololetí

Hlavní trenér:
Václav Pechman

*tréninky odpadají shodně s výukou na ZŠ, pokud není emailem řečeno jinak


PŘIHLÁŠENÍ DO KATEGORIE ELÉVŮ ZDE:

!) pouze pokud hráč má přidělené číslo, v opačném případě ponechte prázdné
bez lomítk
Jméno matky
Jméno matky
Jméno otce
Jméno otce
Zdravotní omezení, alergie, aj.
Souhlasím v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů se shromažďováním, evidencí, úschovou, zpracováním shora uvedených osobních údajů a poskytnutí foto a video dokumentace za účely vedení členské základny, naplňování cílů Flobo Praha, s tím souvisejícími činnostmi a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z cílů Flobo Praha minimálně na dobu 5 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou budu evidován. Vstupuji do Flobo Praha dobrovolně, beru na vědomí a zavazuji se dodržovat Etický kodex spolku. Jsem informován, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát členem Flobo Praha. *