Tréninky pro hráče hrající ligové zápasy Českého florbalu. Nutná registrace do ČF a podstoupení povinné zdravotní prohlídky.

NADCHÁZEJÍCÍ TURNAJE

PRO VĚKOVOU KATEGORII 2009 a 2010

ČASY TRÉNINKŮ 2019/2020

PO - 17:15-18:15 (ZŠ Ústavní)
ČT - 18:00-19:00 (ZŠ Ústavní)
cena: 2800 Kč/pololetí

tréninky začínají v týdnu od 7.10.2019

tréninky odpadají shodně s výukou na ZŠ, pokud není e-mailem řečeno jinak

Trenéři: 

bude upřesněno


PŘIHLAŠTE SE DO SEZÓNY 2019/20 VYPLNĚNÍM FORMULÁŘE NÍŽE.
VÍCE INFORMACÍ K SEZÓNĚ OBDRŽÍTE E-MAILEM PO PŘIHLÁŠENÍ.

!) pouze pokud hráč má přidělené číslo, v opačném případě ponechte prázdné
bez lomítka
Jméno matky
Jméno matky
Jméno otce
Jméno otce
Zdravotní omezení, alergie, aj.
Souhlasím v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů se shromažďováním, evidencí, úschovou, zpracováním shora uvedených osobních údajů a poskytnutí foto a video dokumentace za účely vedení členské základny, naplňování cílů Flobo Praha, s tím souvisejícími činnostmi a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z cílů Flobo Praha minimálně na dobu 5 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou budu evidován. Vstupuji do Flobo Praha dobrovolně, beru na vědomí a zavazuji se dodržovat Etický kodex spolku. Jsem informován, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát členem Flobo Praha. *